17 مرداد 1394 نخستین جاده خورشیدی برای عبور دوچرخه در کشور هلند احداث شد:

به زودی اولین خط دوچرخه خورشیدی در جهان در کشور هلند قابل استفاده خواهد بود! مسیر دوچرخه مذکور حومه آمستردام را به منطقه Wormerveer متصل می نماید. در طول این مسیر، حدود 70 متر سیستم خورشیدی به کار رفته است. این جاده در هفته جاری برای استفاده عموم باز می باشد.