کلنگ زنی مرکز نوآوری و فناوری انرژی در منطقه آزاد انزلی توسط دکتر ستاری با حضور دبیر ستاد انرژی

6 آبان 1397

کلنگ زنی مرکز نوآوری و فناوری انرژی در منطقه آزاد انزلی توسط دکتر ستاری با حضور دبیر ستاد انرژی

کلنگ زنی مرکز نوآوری و فناوری انرژی منطقه آزاد انزلی توسط دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با حضور دبیر ستاد انرژی