راه‌اندازی مراکز نوآوری انرژی در مناطق آزاد راهی به سوی توسعه

25 مهر 1397

راه‌اندازی مراکز نوآوری انرژی در مناطق آزاد راهی به سوی توسعه

مناطق آزاد دارای ویژگی‌هایی است که با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود در این مناطق می توان با ایجاد مراکز توسعه فناوری و نوآوری‌های انرژی از این ظرفیت ها در جهت پیشرفت کشور و استقرار شرکت‌های دانش بنیان بهره برد.