آشنایی با انرژی خورشیدی و میزان استفاده از آن

7 آذر 1396 مفاهیم انرژی

آشنایی با انرژی خورشیدی و میزان استفاده از آن

خورشید نه تنها خود منبع عظیم انرژی است، بلکه سرآغاز حیات و منشأ تمام انرژی های دیگر می باشد. طبق برآوردهای علمی حدود 6000 سال از تولد خورشیدی می گذرد و در هر ثانیه 2/4 میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می شود.