آشنایی با مفهوم انرژی و انواع انرژی های رایج

7 آذر 1396 مفاهیم انرژی

آشنایی با مفهوم انرژی و انواع انرژی های رایج

انرژی قابلیت انجام کار می باشد و به صورت های مختلفی وجود دارد مانند انرژی حرارتی، انرژی مکانیکی، انرژی شیمیایی و هسته ای، نور و ....