پیگیری پیشرفت انرژی های پاک

13 آبان 1397

پیگیری پیشرفت انرژی های پاک

تولید برق توسط انرژی خورشیدی در سال ۲۰۱۷ با رشد ۳۴ درصدی مواجه شده است و برای رسیدن به هدفی که SDS تعیین کرده بود، نیاز دارد تا بین سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۳۰ رشد متوسط ۱۷ درصدی داشته باشد.