رکورد جدید آلمان در نصب انرژی های تجدیدپذیر

24 بهمن 1396

رکورد جدید آلمان در نصب انرژی های تجدیدپذیر

آلمان در زمینه تولید برق تجدیدپذیر به یک رکورد جدید دست یافته است.