چشم انداز انرژی (قسمت چهارم)

21 بهمن 1396

چشم انداز انرژی (قسمت چهارم)

طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، چشم انداز حوزه انرژی جهان متاثر از عوامل مختلفی خواهد بود