ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی برگزار می‎شود - تاریخ 10 الی 14 آبان ماه 97

24 مهر 1397

ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی برگزار می‎شود - تاریخ 10 الی 14 آبان ماه 97

ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی RINOTEX در چهار بخش ایده‎های فناورانه، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصولات دانش بنیان و نیازمندی‎های فناورانه از تاریخ 10 الی 14 آبان ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین‎المللی تبریز برگزار می‎شود.