برگزاری دومین نمایشگاه شرکت های دانش بنیان ، خلاق و فناور

16 مهر 1397

برگزاری دومین نمایشگاه شرکت های دانش بنیان ، خلاق و فناور

برگزاری دومین نمایشگاه شرکت های دانش بنیان ، خلاق و فناور