روز بهره وری و بهینه سازی مصرف در ایران

1 خرداد 1397 یکم خرداد ماه

روز بهره وری و بهینه سازی مصرف در ایران

روز بهره وری و بهینه سازی مصرف در ایران روز یکم خرداد ماه تعیین شده است. تعریف بهره وری، استفاده ی مطلوب و بهینه از تمامی امکانات، نیروها، سرمایه ها، زمان، منابع و فرصت ها در جهت تولید و عرضه خدمات است. توسعه ی بهره وری یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی ملت هاست.