دوره غیر حضوری طراحی سیستم های برق خورشیدی(فتوولتائیک)

27 اردی بهشت 1397

دوره غیر حضوری طراحی سیستم های برق خورشیدی(فتوولتائیک)

هدف از این دوره آشنا کردن شرکت کنندگان با شناسایی و نحوه انتخاب تجهیزات مربوط به سیستم های برق خورشیدی(فتو ولتائیک) به صورت دستی است.