برگزاری نشست تجاری فناورانه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

8 اردی بهشت 1397 همزمان با نمایشگاه INOTEX2018:

برگزاری نشست تجاری فناورانه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

🔸 همزمان با نمایشگاه INOTEX2018، نشست تجاری شرکت های فناور در حوزه انرژی های تجدیدپذیر برگزار می شود.