تاثیر شگفت آور مزارع بادی بزرگ در کاهش اثر توفندها

1 آبان 1397

تاثیر شگفت آور مزارع بادی بزرگ در کاهش اثر توفندها

مطالعات نشان داده است که مزارع بادی احتمالا باعث کاهش بارش به هنگام رخ داد توفندها هستند.