استفاده ۱۰۰ درصدی جنرال موتورز از تجدیدپذیرها

25 مهر 1397

استفاده ۱۰۰ درصدی جنرال موتورز از تجدیدپذیرها

جنرال موتور کارخانه خود در تگزاس را به انرژی های تجدیدپذیر مجهز می کند.