افزایش قراردادهای خرید برق تجدیدپذیر کمپانی های گوگل، فیسبوک و اپل

23 اردی بهشت 1397

افزایش قراردادهای خرید برق تجدیدپذیر کمپانی های گوگل، فیسبوک و اپل

قراردادهای خرید برق تجدیدپذیر کمپانی های مانند گوگل، فیسبوک و اپل به اندازه برق مورد نیاز جزیره ایسلند رسیده است.