هیچ افق روشنی برای ساخت نیروگاه های هسته ای در آمریکا وجود ندارد

24 اردی بهشت 1397 ریاست یکی از بزرگترین شرکتهای بهره برداری برق هسته ای در امریکا:

هیچ افق روشنی برای ساخت نیروگاه های هسته ای در آمریکا وجود ندارد

ریاست یکی از بزرگترین شرکتهای بهره برداری برق هسته ای در امریکا اعلام کرد که هیچ افق روشنی برای ساخت نیروگاه های هسته ای در آمریکا وجود ندارد.