نخستین برنامه جامع کاهش نشر دی اکسید کربن در صنعت دریایی توسط سازمان بین المللی دریایی

16 اردی بهشت 1397 سازمان بین المللی دریایی IMI

نخستین برنامه جامع کاهش نشر دی اکسید کربن در صنعت دریایی توسط سازمان بین المللی دریایی

سازمان بین المللی دریایی IMI نخستین برنامه جامع برای کاهش نشر دی اکسید کربن در صنعت دریایی را مورد اجرا قرار داده است