فراخوان شناسایی شرکت های مشاور داوطلب در اجرای طرح کاهش پیک بار برق خانگی و تجاری

31 اردی بهشت 1399

فراخوان شناسایی شرکت های مشاور داوطلب در اجرای طرح کاهش پیک بار برق خانگی و تجاری

در راستای آئین‌نامه پیک سایی تابستان 1399 شرکت توانیر، شرکت توزیع نیروی برق البرز در نظر دارد از شرکتهای خدمات مشاوره و سایر شرکتهایی که تجربه کاری در پروژه های مشاوره در خصوص کاهش پیک برق مشترکین برق دارند، برای انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری در کاهش پیک و پاسخگویی بار دعوت به همکاری نماید.