اجرای کامل راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در دو ساختمان پایلوت ذیل پروژه EEEB

14 اسفند 1398 با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و برنامه عمران ملل متحد

اجرای کامل راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در دو ساختمان پایلوت ذیل پروژه EEEB

یکی از اهداف پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان، اجرای راهکارهای بهینه‌سازی انرژی به صورت پایلوت در ساختمان‌های عمومی منتخب شهر تهران است. در این راستا، اجرای کامل راهکارهای بهینه سازی انرژی در دو ساختمان پایلوت از 22 ساختمان بسته اول پایلوت‌ها انجام شد.