بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دستیار توسعه زیست‌بوم نواوری حوزه انرژی از پایتخت انرژی ایران

16 بهمن 1398

بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دستیار توسعه زیست‌بوم نواوری حوزه انرژی از پایتخت انرژی ایران

در سفری یک روزه دستیار توسعه زیست‌بوم نوآوری حوزه انرژی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور را در بازدید از پایتخت انرژی ایران (عسلویه) همراهی نمود. در این سفر طرح های شرکتهای دانش بنیان ایرانی که در واحدهای بهره برداری مورد استفاده قرار گرفته است مورد بازدید قرار گرفت.