بین درآمدها و هزینه های صنعت برق تعادلی برقرار نیست

10 تیر 1398

بین درآمدها و هزینه های صنعت برق تعادلی برقرار نیست

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «چالش ها و راه کارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸، بخش برق» موانع و چالش های بخشی صنعت برق را با هدف دستیابی به رونق تولید احصا و راهکارهای بهبود آن بررسی کرده و می گوید شرایط اقتصادی صنعت برق از نظر هزینه نهاده های تولید برق و درآمدهای حاصل از فروش برق، به نحوی است که بین درآمدها و هزینه های صنعت، تعادلی برقرار نیست.