مداخله حداکثری دولت در اقتصاد و آثار بحرانی آن در عرصه انرژی

2 فروردین 1399

مداخله حداکثری دولت در اقتصاد و آثار بحرانی آن در عرصه انرژی

مداخله گسترده و همه جانبه دولت در اقتصاد ایران، بستری نامطلوب را برای کلیه فعالیت‎ های اقتصادی فراهم ساخته است. منابع نفت و گاز کشور، دارایی عظیم و متعلق به کلیه افراد جامعه است و صیانت از این ثروت گران ‎بهای مشترک، و مراقبت از مصرف صحیح آن در چرخه تولید ، توزیع تا مصرف، موضوعی مربوط به کلیه ذینفعان است.