با حمایت مالی معاونت علمی اولین ساختمان انرژی نزدیک به صفر در ایران ساخته می‌شود.

14 اسفند 1398 در راستای توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی

با حمایت مالی معاونت علمی اولین ساختمان انرژی نزدیک به صفر در ایران ساخته می‌شود.

با هدف توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی در بخش ساختمان و با حمایت مالی معاونت علمی و همکاری نزدیک و سه جانبه ستاد توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی معاونت، پروژه EEEB و ایستگاه نوآوری شریف، احداث ساختمان انرژی نزدیک به صفر (Near Zero Energy Building) در دستور کار قرار گرفت.