انرژی های تجدیدپذیر:کاهش منازعه و افزایش همکاری های منطقه ای

24 تیر 1398

انرژی های تجدیدپذیر:کاهش منازعه و افزایش همکاری های منطقه ای

مهدخت ذاکری - رییس کارگروه امور بین الملل و دیپلماسی ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی