تولید برق انرژی های تجدیدپذیر سال ۲۰۱۸ به ۴۵۰ تراوات ساعت رسید

5 تیر 1398

تولید برق انرژی های تجدیدپذیر سال ۲۰۱۸ به ۴۵۰ تراوات ساعت رسید

در سال ۲۰۱۸، تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر ۷ درصد افزایش داشت که از میزان تکنولوژی های صحات خورشیدی و انرژی بادی ۶۰ درصد افزایش تولید برق به همراه داشتند. هر چند سهم تجدیدپذیرها در تولید برق در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۶ درصد افزایش داشت، اما هنوز هم تجدیدپذیرها راهی طولانی برای ثبت جایگاه خود در تولید انرژی دنیا دارند.