شمارش معکوس تا استارت،استارتاپ

30 اردی بهشت 1398

شمارش معکوس تا استارت،استارتاپ

یادداشت - نعیم پنائی کارشناس ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی