همکاری صندوق پژوهش صنعت برق و انرژی در سرمایه‌گذاری ریسک‌ پذیر در شرکت‌ های دانش‌ بنیان

25 اردی بهشت 1398

همکاری صندوق پژوهش صنعت برق و انرژی در سرمایه‌گذاری ریسک‌ پذیر در شرکت‌ های دانش‌ بنیان

فعالیت این صندوق را حمایت از طرح‌های مرتبط با حوزه برق و انرژی دانست و افزود: این صنعت به سرمایه‌گذاری زیاد و ایجاد زیر ساخت‌های صنعتی نیاز دارد