سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، متولی رصد آتشفشان دماوند است

23 اردی بهشت 1398 معاون نفت و گاز ستاد توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، متولی رصد آتشفشان دماوند است

حبیبی کیا درباره متولی آتشفشان دماوند گفت: متولی امر تنها سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور است. البته سایر سازمان ها نیز می توانند در امر پایش فعالیت احتمالی آتشفشان دماوند با سازمان زمین شناسی همکاری کنند.